• Efektywność energetyczna
  Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
 • Ekologiczna marka produktu
  O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
 • Zielone
  zakupy
  Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

audit-energetyczny-B1

szkolenia-sprofilowane-B1

indywidualne-doradztwo-B1

#1 Pytania od uczestników - wycinka drzew

 

Cykl szkoleń projektu Zielone Światło dobiegł końca. Jadnak platforma e-learningowa wciąż jest aktywna,  a co więcej wciąż otrzymujemy na niej wiele ciekawych, nie raz kontrowersyjnych, lecz przede wszystkim autentycznych pytań. Padały pytania zarówno precyzyjne jak i uniwersalne i właśnie tymi drugimi chcielibyśmy się z Państwem podzielić, ponieważ jesteśmy pewni że odpowiedzi udzielane przez naszych fachowców przydadzą się nie tylko uczestnikom projektu. Pierwsze pytanie dotyczyło wycinki drzew podczas zmiany nasadzeń przed hotelem:

 

Gdy otwierałem hotel około 20 lat temu kupiłem nasadzenia, w tym drzewa? Planuję teraz przeprojektowanie terenów zielonych przy moim hotelu. Chciałbym wyciąć część drzew, które zasadziłem 2 dekady temu i zasadzić inne w nowych miejscach? Czy za wycinkę musze płacić? Jakie pozwolenia są do tego wymagane?

Bez zezwolenia wolno wycinać na własnej działce tylko drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza dziesięciu lat, oraz zwykłe owocowe (pod warunkiem że nie rosną na terenie objętym ochroną przyrodniczą albo konserwatora zabytków). Jak również wszystkie inne drzewa i krzewy do 10 roku od nasadzenia. Do usunięcia wszystkich pozostałych drzew wymagane jest pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów, nawet gdy drzewo choruje lub usycha. Pozwolenie takie można uzyskać w Urzędzie Miasta bądź Urzędzie Gminy właściwym, ze względu na lokalizację nieruchomości, z której chcemy usunąć drzewo, po złożeniu wniosku o pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów zawierającego informację wymagane na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2013 poz. 627). Do informacji takich należą:

 • dane właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny do nieruchomości (numer księgi wieczystej lub aktu notarialnego) i jej przeznaczenie,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu przeznaczonego do wycięcia;
 • obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm lub powierzchnię zajmowaną przez krzew;
 • przyczynę i termin planowanej wycinki;
 • rysunek lub mapę z zaznaczeniem usytuowania drzewa lub krzewu w stosunku do granic działki i obiektów budowlanych na niej położonych.

Wniosek składa się w urzędzie gminy, w wydziale zajmującym się ochroną środowiska i adresuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (gdy działka leży na obszarze chronionym, zgodę wydaje dyrektor parku narodowego, regionalny dyrektor ochrony środowiska albo wojewódzki konserwator zabytków.

Przy złożeniu wniosku, ani za wydanie pozwolenia nie uiszcza się opłaty skarbowej. Pracownik właściwego urzędu gminy, przed wydaniem decyzji w sprawie wycinki dokona oględzin drzewa w obecności właściciela. W decyzji – nawet pozytywnej dla wnioskodawcy – może być nałożony na niego obowiązek przesadzenia roślin we wskazane miejsce bądź zastąpienie ich innymi. Poza tym zostanie w niej określony termin, w którym można usunąć drzewo czy krzew (na przykład po 15 października i przed 1 marca, ze względu na ochronę miejsc lęgowych ptaków). Od decyzji odmownej można się odwołać w ciągu 14 dni (od jej doręczenia) do samorządowego kolegium odwoławczego.

Gdy wycięcie drzewa ma związek z działalnością gospodarczą posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz termin ich usunięcia, przesadzenia lub posadzenia innych drzew lub krzewów ustala się w wydanym zezwoleniu. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Stawki te są rokrocznie określane w Obwieszczeniu Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na kolejny rok. Posiadacz nieruchomości, który chce uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew i krzewów na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej może można uniknąć opłaty, zobowiązując się do przesadzenia drzewa albo zastąpienia go innym, lub gdy drzewo zagraża bezpieczeństwu albo usycha bez winy właściciela.

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego