• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

audit-energetyczny-B1

szkolenia-sprofilowane-B1

indywidualne-doradztwo-B1

#2 Pytania od uczestników - przydomowa oczyszczalnia

 

Jestem właścicielem hotelu posiadającego 50 miejsc noclegowych zlokalizowanego na obrzeżach miejscowości gminnej. Pomimo budowy kanalizacji w gminie, mój obiekt zlokalizowany jest na uboczu, gdzie nie ma i nie będzie w najbliższych latach kanalizacji. Czytałem o przydomowych oczyszczalniach ścieków, czy mogę zbudować taką oczyszczalnię  ścieków, jakie dokumenty do tego potrzebuje?

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest to urządzenie, które oczyszcza ścieki i pozwala na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu. Mogą one być stosowane do oczyszczania wszelkich obiektów, w których powstają ścieki bytowe, a więc zarówno w domu jednorodzinnym, jak i w hotelach, zajazdach, pensjonatach itd. Najważniejszą różnicą jest pojemność zbiornika oczyszczalni, który jest dobierany odpowiednio do ilości mieszkańców i prognozy wytwarzanych przez nich ścieków. Ważnym czynnikiem warunkującym możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków są warunki wodno – glebowe, terenu na którym ma  być zlokalizowana i odpowiednia wielkość terenu pod jej budowę, tak aby spełnione były prawne wymogi odległości przydomowej oczyszczalni ścieków od poszczególnych elementów zagospodarowania terenu.

Zgodnie z polskim prawem przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest możliwa na terenach chronionych, na terenach zalewowych lub objętych ryzykiem wystąpienia powodzi opadowych. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może być ponadto niemożliwa, jeżeli zakaz lokalizacji takich inwestycji został zapisany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla tego terenu. Jeżeli dla działki, na której ma być zlokalizowana inwestycja nie został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego to zgodnie z art. 59 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, potrzebna jest decyzja o warunkach zabudowy. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 7,5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę. Dla takiej inwestycji wystarczające jest zgłoszenie właściwemu organowi, którym w tym przypadku jest Starosta. Może jednak okazać się, że miejscowy plan zagospodarowania terenu nie dopuszcza wykonania oczyszczalni i organ właściwy  zgłosi sprzeciw. Jeżeli w ciągu 30 dni organ właściwy nie zgłosi sprzeciwu, zgłoszenie budowy uznaje się za rozpatrzone pozytywnie.

W zgłoszeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnych do dysponowania nieruchomością (działką na której ma być zbudowana oczyszczalnia) na cele budowlane. Ponadto zgłoszenie powinno zawierać odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami (dla oczyszczalni przydomowych mogą to być np. aprobaty techniczne, deklaracje zgodności), jak również informację o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dla oczyszczalni o przepustowości przekraczającej 7,5 m3 na dobę, konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie dokumentacji projektowej. W bardziej skomplikowanych przypadkach, gdy oczyszczone ścieki będą odprowadzane do gruntu lub odbiornika poza działką inwestora lub gdy dobowy zrzut ścieków będzie większy niż 5m3 wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.  Zarówno uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jak i pozwolenia na budowę jest procedurą bardziej złożoną. 

 

Źródło ilustracji: 

http://www.eccoteam.pl/ - dystrybutor przydomowych oczyszczalni ścieków

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego