• Efektywność energetyczna
    Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
  • Ekologiczna marka produktu
    O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
  • Zielone
    zakupy
    Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

#5 Pytania od uczestników - płyty eternitowe

To już piąta część naszego cyklu. Azbest kiedyś modny, praktyczny, chwalony, dziś chorobotwórczy i niechciany. A co więcej każą nam się go pozbyć w całości w ciągu najbliższych kilkunastu lat. Jak to zrobić i skąd wziąć na to pieniądze, zapytał jeden z naszych uczestników -  "Obiekt który prowadzę był budowany w okresie powszechnego użycia płyt eternitowych.  Czytałem, że do 2032 roku azbest musi zostać usunięty w całej Unii Europejskiej? W moim wypadku usunięcie wszystkich płyt z azbestu jest drogim przedsięwzięciem, na które mnie nie stać. Czy istnieją jakieś fundusze wsparcia na tego typu działania"? Oto odpowiedź naszego eksperta.

Jako właściciele lub zarządcy nieruchomości są Państwo zobowiązani do szeregu czynności mających na celu utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym, nie zagrażającym zdrowiu i życiu ludzi w nich przebywającym. Do jednej z tych czynności należy obowiązek identyfikacji oraz oceny stanu wyrobów azbestowych znajdujących się w obrębie danej nieruchomości. W związku z tym zobowiązani są Państwo do informowania miasta lub gminy o fakcie posiadania wyrobów azbestowych, jego rodzaju, ilości oraz stanie technicznym. Zgłoszenia takiego należy dokonywać rokrocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wykonywania okresowej oceny stanu wyrobu azbestowego. W zależności od uzyskanej punktacji, określany jest stopień pilności usunięcia wyrobu (I, II lub III). W przypadku uzyskania III stopnia pilności, ponowną ocenę stanu wyrobu azbestowego należy wykonać w ciągu kolejnych 5 lat.

Istnieje system funduszy krajowych i wojewódzkich na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gmin polskich. Gminy w Polsce stopniowo przystępują do systemu usuwania azbestu z ich terenu, w oparciu o dotację z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW przygotowują Program Usuwania Azbestu z terenu gminy, wraz z regulaminem finansowania usuwania azbestu z terenu gminy.

Pierwszym krokiem jaki należy podjąć jest więc kontakt z właściwym urzędem gminy, w celu sprawdzenia czy uchwalony został Program Usuwania Azbestu i czy istnieje aktualny regulamin finansowania. Zaznaczyć należy, że o dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ujętych w „Programie usuwania azbestu z terenu gminy", czyli osoby, dla których nieruchomości złożone zostało oświadczenie o posiadanych wyrobach azbestowych. To czy przysługiwać będzie Państwu dotacja na usunięcie wyrobów azbestowych zależy od specyfikacji zawartych w regulaminie. W związku z różną ilością azbestu w poszczególnych gminach, jak również zróżnicowaną wielkością funduszy przeznaczonych na ten cel, część gmin wprowadza ograniczenia w typie beneficjantów, należy więc dokładnie zapoznać się z regulaminem, czy spełniają Państwa wymagania.

Innym źródłem dofinansowania są narzędzia finansowe oferowane bezpośrednio przez WFOŚiGW, NFOŚiGW czy Ministerstwo Gospodarki, głównie są to preferencyjne pożyczki i kredyty.

Należy również zaznaczyć, że dofinansowanie zazwyczaj dotyczy wyłącznie kosztów demontażu i utylizacji wyrobów azbestowych, a nie dotyczy zakupu i montażu nowego, nie azbestowego pokrycia dachu.

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego