• Efektywność energetyczna
  Jeśli chcesz oszczędzać energię musisz być efektywny energetycznie, czyli wykorzystywać jak najmniej energii do stworzenia produktu lub usługi. Jest to ważne dla wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz bogacenia się społeczeństwa...
 • Ekologiczna marka produktu
  O wyborze produktu czy usługi decyduje często znajomość marki, która pozwala podkreślić ich jakość i wyróżnić na rynku. EKO FRIENDLY czyli przyjazny środowisku to dzisiaj marka, rozpoznawalna na całym świecie, także w Polsce...
 • Zielone
  zakupy
  Ekologia to nie tylko segregacja odpadów, robienie zakupów również może być eko. Dlatego ważne jest aby wszystkie niezbędne materiały w miejscu pracy były dokonywane zgodnie z zasadami zielonych zakupów...

Zarządzanie środowiskiem w oparciu o normę ISO 14001

Coraz częściej uświadamiamy sobie, jak poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego niesie ze sobą codzienne użytkowanie wielu produktów oraz usług. Częściej także wybieramy te, które są przyjazne dla środowiska. Nowym elementem oceny jakości wyrobu i usług jest spełnienie wymagań dotyczących środowiska.

Przedsiębiorcy powinni zatem wykazać, że ich produkt lub usługa są przyjazne dla środowiska, że sposób ich wytwarzania i funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa przebiega w warunkach zapewniających dostateczną ochronę środowiska.

Służy temu norma ISO 14001,  w której Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) zawarła wymagania odnośnie systemu zarządzania środowiskowego. Pozwala ona na podejmowanie przez przedsiębiorstwa działań w kierunku poszukiwania rozwiązań ograniczających i zapobiegających niekorzystnym wpływom tych przedsiębiorstw na środowisko  oraz zwiększa odpowiedzialność przedsiębiorstw za środowisko. ISO 14001 ma na celu dostarczenie przedsiębiorcom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego, który może pomóc w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych.

Dla kogo jest przeznaczony:

System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 jest odpowiedni dla każdej organizacji - bez względu na jej rozmiar, branżę lub położenie geograficzne.


Korzyści z wdrożenia i stosowania systemu:

1.  Opracowywany i wdrażany system zarządzania środowiskowego (SZŚ) jest narzędziem organizacyjnym, służącym doskonaleniu świadomości ekologicznej załogi oraz zmniejszaniu negatywnego oddziaływania firmy na środowisko. Zarządzanie to ma się odbywać poprzez odpowiedni nadzór operacyjny nad znaczącymi aspektami środowiskowymi związanym z funkcjonowaniem zakładu oraz poprzez prowadzenie tzw. procesu ciągłego doskonalenia działalności środowiskowej przedsiębiorstwa.

2.  Optymalne użytkowanie posiadanych urządzeń, wykorzystanie posiadanej wiedzy i umiejętności organizacyjnych w celu minimalizowania ryzyka powstania awarii lub katastrofy oraz w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu wykonywanej działalności produkcyjnej lub usługowej.

3.  Szerokie rozpowszechnienie wśród całej załogi  firmy oraz wśród tzw. stron zainteresowanych problematyki ochrony środowiska.

4.  Polepszanie  stanu  środowiska  wewnątrz firmy, co ma bezpośredni wpływ na organizm ludzki.

5.  Znacznie poprawiony „image” firmy, znacznie lepsze „public relations”, większe możliwości marketingu.

6.  Obniżenie kosztów poprzez:

 • Racjonalną gospodarkę surowcami i zasobami,
 • Oszczędności energii, surowców, materiałów,
 • Zmniejszenie ilości odpadów,
 • Wzrost samokontroli i odpowiedzialności pracowników.

7.  Zmniejszenie stawek ubezpieczeniowych.

8.  Zmniejszenie ryzyka zaskarżenia.


Standard ISO 14001 obejmuje m.in.:

 • opracowanie deklaracji kierownictwa odnośnie polityki środowiskowej organizacji,
 • zapewnienie odpowiedniej komunikacji oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie przez pracowników odpowiednich kompetencji, w odniesieniu do zadań powierzonych w zakresie realizacji postanowień systemu zarządzania środowiskowego,
 • nadzorowanie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska,
 • identyfikację i zarządzanie aspektami środowiskowymi,
 • ustalanie celów, zadań i programów środowiskowych.

Więcej informacji – www.qmmentor.pl

logosyUE

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego